Geri Git   RASTGELSİN AMATÖR BALIKÇILIK FORUMLARI > Amatör Balık Avı Genel Bilgiler > Tabiatı ve Canlıları Koruma
Yanıtla
 
Konu Araçları Görünüm Modları
Eski 21-03-2008, 08:08   #1
mufi
Guest
 
Mesaj Sayısı: n/a
Varsayılan Deniz Yosunları ...

Denizlerimizdeki yosunlar...yaşamın bir parçası .. tuttugumuz balıklar onsuz olmuyor..
Yosun diyipte geçmeyelim..

Çevre Dergisi DENİZLERİMİZDE NESLİ KORUNMASI GEREKEN BAZI BİTKİ TÜRLERİ
Prof.Dr. Şükran CİRİK D.E.Ü. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, İZMİR
Doç.Dr. Semra CIRIK E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi, Bornova-İZMİR

ÖZET
Denizlerimizde çok çeşitli deniz bitkisi türleri yaşamaktadır. Ancak dünyanın birçok yöresinde ol- duğu gibi ülkemizde de kıyısal deniz
vejetasyonu çe- şitli olumsuz etkilerle tahrip olmaktadır. Akdeniz'e sahili olan ülkelerdeki, deniz bitkileri uzmanlarının ortak
çalışmaları sonucu nesli tehlikede olan türler belirlenmiştir. Ülkemizde bu türlerden çeşitli deniz
bitkileri gruplarına ait özellikle Lithophyllum liche-noides Philippi, Nemastoma dichatomum J. Agardh
Platoma cyclocolpa (Montagne), Schmitz, Tenareaundulosa Bory, Cystoseira amentacea Bory, Dilop-
hus mediterraneus Schiffner, Caulerpa ollivieri Dos-tal, caulerpa racemosa (Forsskal) J. Agardh ve Posi-
donia oceanica (Linnaeus) Delile'nin acilen korunması gerekmektedir.Kıyılarımızda "Özel Olarak Korunması Gere-ken Alanlar" belirlenmiş olup konuyla ilgili koordi-
nasyon çalışmaları Çevre Bakanlığınca yürütülmek- de ise de bu yörelerin biyolojik zenginlikleri
hakkında yeterli veri bulunmamaktadır. Ayrıca bu alanlarla ilgili araştırmalar henüz yapılmamış, ka-
muoyuna yönelik bilgilendirme, yorumlama ve form- lar geliştirilmemiştir.

GİRİŞ
Bugüne kadar yapılan araştırmalar sonucu ülke- mizin deniz florasının zengin olduğu ve çeşitli deniz bitkisi gruplarına ait yaklaşık 400
türden oluştuğu tesbit edilmiştir (Güven Öztığ, 1971: Cirik Cüner,1979; Aysel ve diğ. 1985 ve Aysel 1987). Çiçeksiz
(yosunlar ve algler) ve çiçekli (deniz çayırlan) bitki- ler, biyolojik ve ekolojik işlevleri ile denizlerimizin önemli doğal kaynaklandır. Ototrof
canlılar olan bu bitkiler fotosentez olayı ile gıda zincirinde ilk üreti-mi yaparak diğer canlılann beslenmesini temin ettik-
leri gibi makroskopik olanlan, bunlann barınması ve üremesi için yuva oluştururlar. Aynca, bu bitkilerin birçoğunun gıda, tanm, kozmetik, tıp,
eczacılık ve değişik sanayi dallarında kullanım alanı bulunduğu için ekonomik yönden de değerlidirler (Cirik, 1981). Dünya denizlerinin birçok
kesiminde olduğu gi-bi ülkemizde de kıyısal deniz vejetasyonu çeşitli olumsuz etkilerle
tahrip olmaktadır. Tüm Akdeniz'in doğal kaynaklarının "Özel Koruma Alanları" yolu ile
korunması Barcelona Sözleşmesinin Ek Protokolü ile sağlanmış ve 1986 yılında yürürlüğe girerek, ülkelere gerekli yükümlülüğü vermiştir. Aynca,
Özel Koruma Alanlarının seçilmesi, bölgesel kıyı ve deniz koruma ağı oluşturulması konusunda Akdeniz ülkeleri arasın- da koordinasyonu sağlamak
üzere Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) çerçevesinde Özel Koruma Alanlan Faaliyet Merkezi (RAC/SPA) 1987 yılında
Tunus'ta açılmıştır (Talu, 1988). Ulusal açıdan, ülke- mizde Özel Koruma Alanları ile ilgili çalışmaların koordinasyonu Çevre Bakanlığı
tarafından yapılmak- tadır. Akdeniz'de Özel Koruma Alanlanna İlişkin Pro-tokol ile Akdeniz'e sahildar ülkeler :
- Biyolojik ve ekolojik değerlere sahip olan alanlannı, - Türlerin beslenme ve yaşama alanlarını,
- Tarihi ve kültürel sitlerini koruma yükümlüğü- nü üzerlerine almışlardır. Ekoloji


NESLİ TEHLİKEDEKİ BİTKİ TÜRLERİ
RAC/SPA ve Uluslararası Doğal Hayatı ve Kay- naklan Koruma Birliğinin (IUCN) desteği, GİS Posi- donie adlı bilimsel grubun koordinasyonu ile
Akde- niz'e sahili olan ülkelerdeki deniz bitkileri uzmanlarının ortak çalışmaları sonucu 16 kırmızı
(Rhodophyta), 18 esmer (Fucophyceae) 4 yeşil (Chlo- rophyceae) yosun ve 2 deniz çayın türü ile 8 deniz bitkisi topluluğu ve 7 deniz peyzajının
Akdeniz'de tehdid altında olduğu tesbit edilmiş, konuyla ilgili "Red Data Book" serisinde bir doküman hazırlanmış- tır. (Jeudy De Gnssac ve
diğ. 1989 ve Boudouresque ve diğ. 1991). Bunlardan kıyılanınızda rastlanan ve Akdeniz genelinde nesli kaybolma tehlikesi ile karşı karşıya
olduğu uzmanlar toplantısında belirlenmiş olan .tür ve grupların listesi Tablo: l'de verilmiştir.

Tablo 1 : Ege ve Akdeniz kıyılarında nesli tükenebilecek bazı bitki türleri, toplulukları ve peyzajları (Boudouresque ve diğ.
1991'den alınmıştır) Rhodophyta (Kırmızı Yosunlar) Lithophylum lichenoides Philippi
Naccaria viggii (Turner) Endlicher Nemastoma dichotomum J. Agardh Platoma cyclocolpa (Muntagne) Schmite
Tenarea undulosa Bory Fucophyceae (Esmer Yosunlar) Cystoseira amentacea Bory Cystoseira
spinosa Sauvageau Cystoseira stricta (Montagne) Sauvageau Dilophus mediterraneus Schiffner
Chlorophyceae (Yeşil Yosunlar) Caulerpa ollivieri Dostal Caulerpa racemosa (Forsskal) J. Agarclh Spermatophyta (Deniz Çayırlan)
Posidonia oceanica (Linneaus) Delile Deniz Bitki Toplulukları Posidonia oceanica topluluğu
Çırpıntılı Kıyılardaki Cystoseira toplulukları Derin denizlerdeki Cystoseira toplulukları Coralligene toplulukları

Deniz Peyzajları
Neogoniolithon notarisii biyokonkresyonmanı Corallina yastıkları Lithophylum lichenoides çıkıntıları
Dictyopteris membranacea ormanları Posidonia oceanica resif-bariyerleri Kalkerli yosun tretuvarları

TAHRİŞ OLMA NEDENLERİ
Tablo l'de belirtilen türler ve gruplar Akdeniz'in diğer kesimlerinde olduğu gibi ülkemizde de çok çe- şitli nedenlerle tahrip olup yok
olmaktadır. Bu neden- lerin en önemlileri aşağıda sıralanmıştır:

Anthropojenik nedenler: Sanayileşme, şehir-leşme, kıyısal yerleşim, su kirliliği, tarımda zirai ilaç- ların yoğun
kullanımı v.b. Bunlardan özellikle su kir- liliği ve kıyı düzenlemesi çalışmaları bilhassa kıyılar- da yoğun olan türlerin ortadan
kalkmasına neden olan faktörlerin başında gelmektedir. Diğer taraftan denizin derinliklerine bırakılan atık sular derinlerde yaşayan (40-100
m.) ve oldukça nadir olan deniz bit- kilerini giderek yok etmektedir. Değişik anthropoje- nik nedenlerle
deniz suyunun fiziksel ve kimyasal özelliklerinin değişmesi genel olarak burada yaşayan bütün canlıları olumsuz olarak etkilemektedir.

Biyolojik nedenler: Denizlerde aşırı avlanma,popülasyonlann küçülmesi, eşeysel üremenin görül- memesi vb. Özellikle
zemin tarayıcı av araçları ze-minde yaşayan benlik canlılann yok olmasında çok önemli rol
oynamaktadır. Akdeniz'de biyoması nede- niyle çok önemli deniz bitkileri arasında birinci sıra-
da yer alan Posidonia oceanica'nm eşeysel üreme ile çoğalması oldukça nadir görüldüğünden bu bitki bir- çok ülkede koruma altına alınmış ve fenolojisi
üze- rinde çok yönlü araştırmalar yapılmaktadır.Ülkemiz 1986 yılı sonuna doğru Akdeniz'de Özel Koruma Alanlarına
İlişkin Protokole taraf ol- muştur. Protokol ile ilgili çalışmalardan sorumlu olan
Çevre Bakanlığı, ilgili ulusal kuruluşlann işbirliği ve protokolde belirtilen seçim kriterleri çerçevesinde ko-
runması gereken alanlan Akdeniz eylem Planı Koor- dinasyon Merkezine bildirmiştir. Bu alanlar: Dilek Yarımadası ve Beydağları (Olimpus)
Milli Parkları,Köyceğiz Dalyan-İztuzu alanı; İdyros, Beldibi Mağa-ralan; Yumurtalık, Akyatan, Homa dalyanları; Köy-
ceğiz Adası; Karahayıt, Hurmahbük, Büyük Mende-res Deltası; Sırtlandağ ve Ölüdeniz.

Doğal çevrenin korunması ile ilgili olarak bu ça-lışmalann yanısıra aynca 12/6/1988 tarih ve 88/
13019 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla "Özel Çevre Koruma Bölgeleri" belirlenmiş ve bu alanlarda koru- ma ve kullanma
esaslarına yönelik çalışmaların yapıl- ması için aynı adlı Başbakanlığa bağlı geçici bir teş-kilat kurulmuştur. Bakanlar Kurulunun karanna göre aşağıda belirtilen
yerler, çevre kirlenmesi ve bozul- masına karşı korunması, doğal güzellikleri ve tarihi kalıntılarının gelecek nesillere aktarılmasının
güven- ce altına alınması amacıyla Özel Çevre Koruma Böl- gesi olarak ilan edilmiştir. Bunlar:

Köyceğiz'de : Dalyan İztuzu, Sülüngür Gölü, Delikada, Dalyanköy Fethiye Körfezi'nde: Ölüdeniz, Gemiciler Ada- sı, Kozağacı, Akça Burnu,
Kocagöl, Kapıdağı Yan- madası, Kurtoğlu Burnu, Yassıca Adalan, Katrancı Koyu ve Adası, Göcek, Kızılada, Karayedik, Günlük-
başı. Gökova Körfezi'inde : Gökova, Gelibolu Liman- lan, Sideyni, Zeytinli ve Karca Adalan, Börtübez ve Çevre Dergisi
Hırsız Limanları, Karabumu. Bu karar yürülükte olan Çevre Yasasının "Ülke- nin temel ekolojik
sistemlerinin dengesinin bozulma- sı, hayvan ve bitki tür ve nesillerinin tehlikeye düşü- rülmesi ve doğal zenginliklerin tahribi yasaktır"
biçimindeki 9. maddesine dayanılarak alınmıştır.
ÖNERİLER
Ülkemiz'de yaşayan flora ve faunanın envan- teri mevcut bilgiler toplanarak çıkarılmalı, eksik ko- nular desteklenerek araştırılmalıdır.
Nerede ne mik- tarda, hangi türlerin olduğunu bilmeksizin bunların etkin şekilde korunması mümkün değildir.
* Akdeniz'deki deniz canlıları için çok önemli rolü olan ve geniş dağılım alanları bulunan Posidoni-
a oceanica Tarım Bakanlığı'nın sirkülerleriyle koru- ma altına alınmalıdır. * Posidonia oceanica gibi biyoması yönünden önemli türler ve bitki
grupları üzerinde kısa ve uzun vadede bilimsel takip metodolojileri geliştirilmeli ve ana hatlan belirlenmelidir.
* Nesli tehlikede olan türler ve Özel Koruma Alanları ile ilgili, yöneticiler, konuyla ilgili kesimler ve kamu için aydınlatıcı rehber
kitapçıklar ve dokü- manlar hazırlanmalıdır. * Deniz deşarjı ve kıyı düzenlemesi çalışmala- rından öncelikle etkilenen
deniz yüzeyine yakın ke- simlerdeki deniz bitki toplulukları araştırma prog- ramlan ile izlenmelidir.
* Çevre ve doğanın korunması bilincinin daha etkin şekilde toplum kesimlerinde yerleşmesi için il- kokuldan başlamak üzere eğitim
çalışmalarına ağır- lık verilmelidir. Bugün gelişmiş ülkelerde bu konuda yapılan eğitim çalışmaları ile doğanın korunmaması halinde ortaya çıkacak
sorunların insanların geleceği için ne denli büyük ve tehlikeli olabileceği bilinci oluşturulmuştur.
  Alıntı Yaparak Cevapla
Sponsored Links
Eski 01-10-2009, 11:14   #2
cenghan
Oltacı
 
Üyelik Tarihi: 01.10.09
Mesaj Sayısı: 4
Varsayılan

güzel yazınız için teşekkürler
__________________
Güzel Bakan [Bu Adresi (link) Görme Yetkiniz Yok BEDAVA'ya Üye Ol Sitemizden Faydalan....] Güzel Görür [Bu Adresi (link) Görme Yetkiniz Yok BEDAVA'ya Üye Ol Sitemizden Faydalan....] Güzel Bakki [Bu Adresi (link) Görme Yetkiniz Yok BEDAVA'ya Üye Ol Sitemizden Faydalan....] Güzel Göresin [Bu Adresi (link) Görme Yetkiniz Yok BEDAVA'ya Üye Ol Sitemizden Faydalan....]
cenghan Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 06-10-2009, 14:04   #3
Dans
Oltacı
 
Üyelik Tarihi: 06.10.09
Mesaj Sayısı: 3
Varsayılan

Güzel paylaşım teşekkürler başarılı...
__________________
.
Dans Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 06-10-2009, 14:05   #4
Necati ARAT
Kaptan
 
Üyelik Tarihi: 14.09.09
Mesaj Sayısı: 3.142
Varsayılan

Paylaşım için teşekkürler..
Necati ARAT Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Eski 09-10-2009, 19:50   #5
sehsuvar
Oltacı
 
Üyelik Tarihi: 08.10.09
Yaş: 55
Mesaj Sayısı: 24
Varsayılan

çok güzel bir yazı dizisi teşekkürler mufi abi
__________________
Murat GÜRPINAR
1968 İZMİR
sehsuvar Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Yanıtla

Sosyal Paylaşım

Konu Araçları
Görünüm Modları

Gönderme Kuralları
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
SimgelerAçık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu Kapalı

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıtlar Son Mesaj
Deniz salyangozu ve deniz patlıcanı avcılığına ait yasaklar Madde:27 MAVİ FENER Resmi Avcılık Duyuruları 1 20-02-2010 17:45
Deniz Kaplumbağaları cumhur TARTIŞMA, SOHBET ve HABERLER 4 03-12-2007 16:08
Deniz Yilani aserkansatı FOTOĞRAFLARIMIZ 7 18-12-2005 20:54


Saat 12:15.